Skip Navigation Links    Skip Navigation Links


LOGIN
รหัสผู้ใช้งาน
 
รหัสผ่าน
 

Skip Navigation Links
CP@M Easy Invest เป็นบริการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของบลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เพื่อความสะดวกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้...อ่านต่อ >
Skip Navigation Links
ผู้ใช้บริการต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อยู่แล้ว ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้...อ่านต่อ >
Skip Navigation Links
รายละเอียดข้อมูลการลงทุนในแต่ละกองทุน ซึ่งท่านควรศึกษาและอ่านรายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้...อ่านต่อ >
Skip Navigation Links
เวลาการทำรายการ ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุน ของบลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่...อ่านต่อ >
Skip Navigation Links
วันที่สามารถทำรายการ ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุน  โดยแยกเป็นเป็นวันในประเทศและต่างประเทศ สามารถดูรายละเอียด...อ่านต่อ >
Skip Navigation Links
วันที่ครบกำหนดกองทุนแต่ละกอง ของ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
สามารถดูรายละเอียด...อ่านต่อ >

Skip Navigation Links
บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล มีความเข้าใจถึงความปลอดภัยในการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตและการปกปิดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ จึงได้กำหนดมาตรการมีรายละเอียดดังนี้...อ่านต่อ >

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
เลขที่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
CPAM Call Center 0-2686-9595,0-2686-9500 โทรสาร 0-2657-3167-8
www.cimb-principal.com
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2554 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
CP@M Easy Invest V.6.0.21.09.2016
This site chose VeriSign Trust Seal to promote trust online with consumers.
ABOUT TRUST ONLINE